Deklaracja dostępności


Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpit.lublin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 27.01.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.02.2019r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w Lublinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mackiewicz, promocja@zpit.lublin.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc na numer telefonu 81 532 78 43 lub 81 532 50 80.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w Lublinie lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej zrealizuje żądania nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Wejście do Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej jest możliwe z psem asystującym, pies winien jednak posiadać wymagane oznaczenia i aktualną książeczkę zdrowia z wymaganymi szczepieniami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej nie ma pętli indukcyjnej. W Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych na schodach i powierzchniach przeszklonych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej na chwilę obecną nie oferuje stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej, zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu numer 81 532 78 43 lub 81 532 50 80, poczty elektronicznej na adres promocja@zpit.lublin.pl. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej przekaże taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Są 2 wejścia do budynku Zespołu . Do jednego wejścia prowadzi 5 schodów – brak pochylni dla wózków. Do drugiego jeden schodek.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma windy

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ulicy Żołnierzy Niepodległej.

Skip to content