Procedura uczestnictwa w ZPiT „Lublin”

Szanowni Państwo.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą uczestnictwa w Zespole w roku artystycznym 2020/21. Poniżej do pobrania są deklaracje dotyczące uczestnictwa w zajęciach w okresie pandemii oraz klauzula informacyjna, które należy wypełnić i odesłać  na adres mailowy: sekretariat@zpit.lublin.pl. Wypełnione oryginały deklaracji prosimy przynieść na pierwsze zajęcia taneczne. Zajęcia rozpoczynają się 7 września.

 

PROCEDURA MA NA CELU: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć prowadzonych w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin”.

DO PRZESTRZEGANIA PROCEDURY ZOBOWIĄZANI SĄ: wszyscy pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”, uczestnicy zajęć oraz rodzice (opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru niepełnoletnich uczestników).

 1. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” prowadzi zajęcia w:

a/ Sala baletowa

b/ Sala baletowa mała

c/ Sala rytmiczno – muzyczna

d/ Sala wokalna

e/ Pracownia muzyczna

f/ Sala klubowa

 1. Zabroniony jest udział w zajęciach uczestników chorych, wykazujących objawy choroby lub przebywających na kwarantannie.
 2. Przed przybyciem na zajęcia uczestnicy powinni mieć zmierzoną temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 37,0 st. C powinni pozostać w domu. W przypadku uczestników niepełnoletnich za pomiar temperatury odpowiedzialny jest rodzic/opiekun prawny.
 3. Pracownik Zespołu może wykonać́ weryfikację temperatury ciała za pomocą̨ dostępnego w placówce termometru na podstawie zgody uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Jeżeli uczestnik wykazuje oznaki osoby chorej pracownik Zespołu ma prawo odmówić mu wstępu do siedziby Zespołu i poinformować́ o konieczności udania się̨ na konsultacje lekarskie.
 5. Pracownicy Zespołu mający bezpośredni kontakt z uczestnikami są wyposażeni w środki ochrony osobistej: przyłbica lub maseczka, rękawiczki.
 6. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak np. rękawiczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji.
 7. Uczestnicy przychodzą̨/przyprowadzani są na zajęcia w godzinach wskazanych w harmonogramie zajęć́. W przypadku wcześniejszego przyjścia lub spóźnienia się, nie zostają̨ wpuszczeni do budynku.
 8. Uczestnik Zespołu wchodzi na zajęcia głównym wejściem do placówki. Procedura wejścia i wyjścia na/z jest opisana  poniżej.
 9. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego uczestnik ma obowiązek skorzystać́ (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).
 10. Przed zajęciami dezynfekowane są klamki do drzwi, stoły i powierzchnie płaskie na salach zajęć oraz w szatniach.
 11. Uczestnicy Zespołu mogą̨ korzystać́ z toalety pojedynczo. Uczestnik który korzystał z toalety ma obowiązek umyć oraz zdezynfekować ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku każdorazowo dezynfekuje toaletę̨.
 12. Podczas pobytu w placówce uczestnicy nie korzystają̨ ze wspólnych źródeł wody pitnej.
 13. Pomieszczenie archiwum zakładowego w razie potrzeby zostaje wyłączone z użytku z przeznaczeniem na izolatkę̨.
 14. Dla pracowników Zespołu w wyznaczonych pomieszczeniach (sekretariat i pokój instruktorów) dostępny jest termometr, aby można było dobrowolnie przebadać́ temperaturę swojego ciała.
 15. W przypadku podejrzenia zakażenia dana osoba musi być́ natychmiast odizolowana, musi zostać́ o tym poinformowany dyrektor placówki, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również rodzic lub opiekun prawny.
 16. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu uczestnika dzwoni na nr 112.

Powiatowa Stacja sanitarno–epidemiologiczna w Lublinie: kontakt telefoniczny: 81 4787132 oraz tel. alarmowy poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy – 605 194 800

 1. W celu monitorowania obecności w ZPiT „Lublin” „prowadzona jest książka wejść́ i wyjść́.
 2. Na terenie placówki rozmieszczone są̨ plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.
 3. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora, pod który Pracownik Zespołu może zadzwonić́ w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą.

  Procedura uczestnictwa w zajęciach w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin”

  1. Na zajęcia prowadzone w ZPiT „Lublin” można wejść́ na 15 minut przed ich rozpoczęciem. Uczestnicy, którzy się̨ spóźnili nie będą̨ mogli wejść́ na zajęcia.
   Uczestnicy wchodzą̨ do Zespołu głównym wejściem.

  Rodzice uczestników nie wchodzą̨ na teren Zespołu!!!

  1. W pomieszczeniu (wiatrołap, holl wejściowy) uczestnicy zmieniają̨ obuwie. Obuwie „zewnętrzne” należy włożyć do własnego worka foliowego.
  2. Po zmianie obuwia należy zdezynfekować́ ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną przy dozowniku.
  3. Po wyżej wymienionych czynnościach uczestnik zajęć́ może wejść́ na teren Zespołu i kierować́ się do przypisanej szatni zgodnie ze wskazówkami pracownika Zespołu.
  4. Wchodząc na teren Zespołu należy założyć maseczkę i nosić ją przynajmniej do rozpoczęcia zajęć.
  5. W szatni w wyznaczonym miejscu należy zostawić́ buty w worku foliowym oraz przebrać́ się w strój do ćwiczeń́. W miarę̨ możliwości uczestniczy przychodzą̨ do siedziby w strojach do ćwiczeń́ (Chłopcy/Panowie: koszulka na krótki rękaw, spodnie dresowe lub spodenki. Dziewczynki/Panie: koszulki na krótki rękaw, legginsy, spódnice).
  6. W szatni jednocześnie może przebywać́ maksymalnie 10 osób /jedna osoba w boksie/. Po przygotowaniu się̨ do zajęć́ (przebranie się̨ w strój) uczestnik zgłasza ten fakt pracownikowi Zespołu, aby ten mógł umożliwić́ wejście kolejnym osobom.
  7. Osoby, które gotowe do zajęć czekają̨ na ich rozpoczęcie na Sali baletowej. Zabronione jest przemieszczanie się̨ po terenie Zespołu bez zezwolenia Instruktora.
  8. Po zakończeniu zajęć Instruktor wyznacza do opuszczenia Sali baletowej osoby, tak aby w szatni było maksymalnie po 10 osób.
  9. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru dzieci powinny oczekiwać́ przed siedzibą Zespołu na odbiór dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć́.
  10. Po zajęciach uczestnik w szatni przebiera się̨ w swoje ubrania. Następnie zabiera swoje rzeczy oraz baletki i spódnice zespołowe i kieruje się do pomieszczenia gdzie zmienia obuwie (wiatrołap) i opuszcza siedzibę̨ Zespołu.
  11. Tancerze korzystający z szatni na I piętrze wychodzą z budynku przez drugą klatkę schodową.
  12. Uczestnicy zajęć́ zobowiązani są̨ do zabrania z szatni wszystkich swoich rzeczy. Po zajęciach pozostawione przez uczestników przedmioty będą̨ utylizowane (wyrzucone do śmieci).
  13. Uczestnikom zajęć́ w Zespole zabrania się̨ spożywania posiłków i innych przekąsek. Na zajęciach uczestnicy mogą̨ mieć wodę̨ w podpisanych nazwiskiem bidonach lub butelkach, które zabierają̨ ze sobą̨ po zajęciach.
  14. W czasie zajęć́ uczestnik może skorzystać́ z toalety tylko za zgodą Instruktora. Wskazanym jest jednak, aby uczestnicy przed zajęciami skorzystali z toalety w domu.
  15. Sugeruje się posiadanie własnych środków do higieny lub środków dezynfekujących, szczególnie w przypadku chorób uczuleniowych lub innych nadwrażliwości skóry.

   

  PLIKI DO POBRANIA:

  Deklaracja dla rodziców osób niepełnoletnich
  Deklaracja dla uczestników pełnoletnich
  Klauzula informacyjna

   

Skip to content