Regulamin płatności za zajęcia taneczne i wokalne

    Informujemy, że od dnia 1 września 2022 r. ulegnie zmianie regulamin płatności za zajęcia taneczne i wokalne.        
         
  1. Opłaty za zajęcia taneczne i wokalne w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” 
im. Wandy Kaniorowej wynoszą miesięcznie:
    ◦ 100 zł – za pierwsze dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
    ◦ 90 zł – za drugie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
    ◦ 80 zł – za trzecie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
    ◦ 0 zł – za czwarte i każde następne dziecko z rodziny tańczące 
w ZPiT „Lublin”
  2. Po 5 latach nieprzerwanego uczestnictwa w zajęciach opłaty za zajęcia taneczne i wokalne w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej wynoszą miesięcznie:
    ◦ 80 zł – za pierwsze dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
    ◦ 80 zł – za drugie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
    ◦ 80 zł – za trzecie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
    ◦ 0 zł – za czwarte i każde następne dziecko z rodziny tańczące 
w ZPiT „Lublin”
  3. Opłaty z pkt. 1. i 2. dotyczą dzieci z rodziny będących jednocześnie w danym miesiącu członkami Zespołu.
  4. Tancerze I i II Reprezentacji są zwolnieni z opłat za zajęcia taneczne 
i wokalne.
  5. Opłaty są naliczane od miesiąca rozpoczęcia nauki tańca przez dziecko, aż do formalnej rezygnacji z zajęć.
  6. Rodziny posiadające ważną Kartę RODZINA 3+ wydaną przez Urząd Miasta Lublin lub Kartę Dużej Rodziny (w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny - Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.) uiszczają opłaty wg powyższych stawek pomniejszone o 10 zł po pozostawieniu kserokopii karty (lub przesłaniu skanu) w ZPiT „Lublin”
  7. Opłaty uiszczane są za miesiące, w których odbywają się zajęcia 
tzn. od września do czerwca. Za lipiec i sierpień opłat nie uiszcza się.
  8. Opłaty należy uiszczać do 10 dnia miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
  9. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach przez co najmniej 1 miesiąc, spowodowanej chorobą lub innym nagłym zdarzeniem, Dyrektor ZPiT „Lublin” może obniżyć opłatę za dany miesiąc o 50% jedynie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna dziecka.
  10. Dyrektor ZPiT „Lublin” ma prawo zwalniać z opłat lub zmniejszać opłaty 
za konkretne dziecko po indywidualnych ustaleniach z jego rodzicami 
lub opiekunami.
  11. Dzieci i młodzież z Zespołu objęte są całodobowym i całorocznym ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które obejmuje również zdarzenia występujące poza uczestnictwem w zajęciach i również 
w dni wolne od zajęć taneczno-wokalnych i koncertów.
Skip to content