WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH

I WCZESNOSZKOLNYCH

Zespół Pieśni i Tańca ”Lublin” im. Wandy Kaniorowej oferuje warsztaty dla nauczycieli grup przedszkolnych (5-6 latków)

i wczesnoszkolnych (klasy 0-3).

Tematyka zajęć:

1. Nauka tańców z różnych regionów Polski

2. Tradycyjne święta polskie – zwyczaje i obrzędy (Boże Narodzenie, Wielkanoc), 3. Dni rodzinne (Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka).

4. Piosenki na każdą porę roku

4. Zabawy rytmiczno-umuzykalniające

Tematy warsztatów mogą być dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Przebieg zajęć:

– teoria

– metodyka prowadzenia zajęć tanecznych z dziećmi

– nauka wybranych tańców i zabaw

– nauka piosenek

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

Warsztaty trwają 5 godzin zegarowych.

Koszt: 200zł

Uzgodnienia dotyczące terminów i warunków szkolenia – tel. 81 532 78 43

email: promocja@zpit.lublin.pl lub sekretariat@zpit.lublin.pl


REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA TANECZNE I WOKALNE

obowiązujący od 1 września 2022 r.

 1. Opłaty za zajęcia taneczne i wokalne w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin”
  im. Wandy Kaniorowej wynoszą miesięcznie:
  • 100 zł – za pierwsze dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
  • 90 zł – za drugie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
  • 80 zł – za trzecie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
  • 0 zł – za czwarte i każde następne dziecko z rodziny tańczące
   w ZPiT „Lublin”
 2. Po 5 latach nieprzerwanego uczestnictwa w zajęciach opłaty za zajęcia taneczne i wokalne w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej wynoszą miesięcznie:
  • 80 zł – za pierwsze dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
  • 80 zł – za drugie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
  • 80 zł – za trzecie dziecko z rodziny tańczące w ZPiT „Lublin”
  • 0 zł – za czwarte i każde następne dziecko z rodziny tańczące
   w ZPiT „Lublin”
 3. Opłaty z pkt. 1. i 2. dotyczą dzieci z rodziny będących jednocześnie w danym miesiącu członkami Zespołu.
 4. Tancerze I i II Reprezentacji są zwolnieni z opłat za zajęcia taneczne
  i wokalne.
 5. Opłaty są naliczane od miesiąca rozpoczęcia nauki tańca przez dziecko, aż do formalnej rezygnacji z zajęć.
 6. Rodziny posiadające ważną Kartę RODZINA 3+ wydaną przez Urząd Miasta Lublin lub Kartę Dużej Rodziny (w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.) uiszczają opłaty wg powyższych stawek pomniejszone o 10 zł po pozostawieniu kserokopii karty (lub przesłaniu skanu) w ZPiT „Lublin”
 7. Opłaty uiszczane są za miesiące, w których odbywają się zajęcia
  tzn. od września do czerwca. Za lipiec i sierpień opłat nie uiszcza się.
 8. Opłaty należy uiszczać do 10 dnia miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
 9. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach przez co najmniej 1 miesiąc, spowodowanej chorobą lub innym nagłym zdarzeniem, Dyrektor ZPiT „Lublin” może obniżyć opłatę za dany miesiąc o 50% jedynie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna dziecka.
 10. Dyrektor ZPiT „Lublin” ma prawo zwalniać z opłat lub zmniejszać opłaty
  za konkretne dziecko po indywidualnych ustaleniach z jego rodzicami
  lub opiekunami.
 11. Dzieci i młodzież z Zespołu objęte są całodobowym i całorocznym ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które obejmuje również zdarzenia występujące poza uczestnictwem w zajęciach i również
  w dni wolne od zajęć taneczno-wokalnych i koncertów.
Skip to content