ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej  serdecznie zaprasza na Roczne  Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Zespołu dnia 3 kwietnia /wtorek/ 2018 roku o godzinie 17.oo w pierwszym terminie i o godzinie 17.3o w drugim terminie. / Statut Stowarzyszenia Rozdział IV § 22 , Uchwała nr 1/2018 z dnia 12.02.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia./

 

 

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór Przewodniczącego i protokolantów

3.Zatwierdzenie porządku obrad

4.Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

5.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia  z działalności merytorycznej i finansowej za 2017r.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  z działalności za 2017 r.

7.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

8.Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań  za 2017 rok

9.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności  merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok /uchwała nr 1/2018/

10.Przedstawienie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 rok

11.Dyskusja dotycząca składanych propozycji do planu pracy i preliminarza na rok 2018

12.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

13.Przyjęcie uchwał i wniosków

     – przyjęcie programu i preliminarza na rok 2018/ uchwała nr 2/2018  /

14.Wolne wnioski

15.Zamknięcie Zebrania

 

Liczymy na niezawodne przybycie

 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

 

Skip to content